Skip to main content

Ti pannakaiwaras dagiti makina para ti maaramid a bubon para kadagiti mannalon iti Barangay Sengngat, San Fancisco Norte, San Francisco Sur ken Bigbiga

Naikkan ti Bigbiga Communal Irrigators Association iti tallo a makina, maysa met ti naited iti San Francisco Sur Farmers Association, tallo met iti Mannalon ti Dampalig Association ken Sengngat Communal Irrigators Association kas tulong kadagiti mannalon iti ilitayo tapno mapasayaat dagiti mulmula a pagbirokan dagiti bumarangay.

Official Website of Municipality of Sudipen