Skip to main content

Ti panagtataripnong iti nagbabaetan ti naayat ken naalibtak nga ina iti ili Mayor Weng ken iti mangbukbukel ti MDRRM

Ti panagtataripnong iti nagbabaetan ti naayat ken naalibtak nga ina iti ili Mayor Weng ken iti mangbukbukel ti MDRRM. Ditoy a nangegan dagiti naaramidan iti napalabas a tawen karaman ti imbentario dagiti gamgamit iti nasao nga opisina nangruna dagiti mausar inton dumteng iti didigra. Kasta met a napagnunumoan iti pannakaisayangkat ti Pre-Disaster Risk Assessment para ti layos, gingined, panagreggaay ti daga ken dadduma pay a mayyanatup iti panagsagana ken response actions a maisayangkat.
Gagem daytoy a mapapintas ken mapapaspas pay iti pannakaited ti serbisio para kadagiti kakailian babaen ti panangidaulo ti baro nga LDRRMO, Engr. Joey Baguitan.
Official Website of Municipality of Sudipen