Skip to main content

Ti naaramid a Pannakaiwaras dagiti Food Subsidy para kadagiti Marginal Farmers ken Fishfolk (CFSMFF)

Ti naaramid a pannakaiwaras dagiti food subsidy para kadagiti Marginal Farmers ken Fishfolk (CFSMFF) iti ilitayo a Sudipen babaen iti Department of Agriculture – RO1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), Phil. Coconut Authority (PCA) ken National Commission on Indigenous People (NCIP) nga dinanggayan ti naayat nga ina ti ili Hon. Wendy Joy D. Buquing.
Ti sibubuo nga LGU iyebkas na ti panagyaman kadagitoy nga ahensia ti gobyerno. Dagitoy a naited ket dakkel a tulong para kadagiti ay-ayatentayo a miyembro iti CFSMFF iti ilitayo aglalo iti daytoy a panawen ti pandemia.
Dagitoy 236 recipients ket nakaawat da iti 2 tray nga itlog, 25 kls a bagas, 2 kls a manok ken P3,000.00.

Official Website of Municipality of Sudipen