Singing Idol ng Bayan 2023

Nadumaduma ken agkakapintas a samiweng iti nangegantayo iti kallabes a Singing Idol 2.0. Agkakalaing a kakailian ken kaprobinsian iti intayo naimatangan a nangibigay iti laingda iti panagkanta. Inatindaran iti naayat a Gobernador Raphaelle “Rafy” Veronica Ortega-David iti nasao a programa ket isu iti nagbalin a kangrunaan ken naisangsangayan a bisita.
Kampeon ni Dennis Justin Acosta iti nasao a pasalip. Ni Arriane Jhade Contaoi ti 1st Runner Up, ni Exequiel John Tatunay ti 2nd Runner Up, ni met Maria Yna Dizon iti nagbalin a 3rd Runner up ken ni Erica Castro ti 4th Runner Up.
Congratulations kadakayo amin. Kadagiti amin nga immay nakipaset, agyamankami ket itultuloyyo iti umay makipagragragsak iti selebrasiontayo ti Kawayan Fiestival 2023.

Contact Information

TELEPHONE:

072-607-3088
Municipality of Sudipen Poblacion, Sudipen, La Union, 2520 Philippines

Emergency Hotlines

Mayors Office:607-3088
MDRRMO:

607-0531
0939-968-8330
0948-776-8670

PNP:

0998-598-5173
0999-570-0863

BFP:

603-0451
0918-491-9715

MHO:

607-2351
0915-394-2818

MSWDO:

607-4487
0921-765-5523

Stay Connected

Copyright © 2019. Municipality of Sudipen, Province of La Union. All rights reserved.
Official Website of Municipality of Sudipen