Skip to main content

Singing Idol ng Bayan 2023

Nadumaduma ken agkakapintas a samiweng iti nangegantayo iti kallabes a Singing Idol 2.0. Agkakalaing a kakailian ken kaprobinsian iti intayo naimatangan a nangibigay iti laingda iti panagkanta. Inatindaran iti naayat a Gobernador Raphaelle “Rafy” Veronica Ortega-David iti nasao a programa ket isu iti nagbalin a kangrunaan ken naisangsangayan a bisita.
Kampeon ni Dennis Justin Acosta iti nasao a pasalip. Ni Arriane Jhade Contaoi ti 1st Runner Up, ni Exequiel John Tatunay ti 2nd Runner Up, ni met Maria Yna Dizon iti nagbalin a 3rd Runner up ken ni Erica Castro ti 4th Runner Up.
Congratulations kadakayo amin. Kadagiti amin nga immay nakipaset, agyamankami ket itultuloyyo iti umay makipagragragsak iti selebrasiontayo ti Kawayan Fiestival 2023.

Official Website of Municipality of Sudipen