Skip to main content

Science and Technology (DOST) ket nangisayangkat iti Technology Needs Assessment


Ti Department of Science and Technology (DOST) ket nangisayangkat iti Technology Needs Assessment kadagiti opisiales ti Namaltugan MPCI ken Sudipen Dairy Farmers Association nga indauluan ti OIC Regional Director Decth1180 P. Libunao ken Provincial Director Jonathan M. Viernes ditoy ABC Hall tapno umayda ammuen no ania dagiti mabalin a maitulongda kadagitoy nga asosasion.
Inpeksa ti naayat nga ina iti ilitayo Hon. Wendy Joy D. Buquing ti panagyaman na iti DOST ket indawatna ti agtultuloy a panangtulong ti ahensiada para iti pagdur-asayan iti ilitayo a Sudipen.

Official Website of Municipality of Sudipen