Plaque of Recognition

Maysa manen a pammadayaw iti nagun-od ti ilitayo a naggapo iti Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Naawattayo iti Plaque of Recognition kas BEST LGU para iti epektibo a panangipatungpaltayo iti Zero Waste Management ken kinalinis iti aglawlaw a maiyataday iti R.A 9003 (Ecological Waste Management Act of 2000). Kadwak iti Municipal Planning Development Officer Susan Natividad ken ti Municipal Environment and Natural Resources Officer Engr. Joey Baguitan a nangawat daytoy a pammadayaw.
Manamnama a babaen iti daytoy a pamigbig ket maipasimudaag ti pateg ti panagdaldalus ken usto a panangibelleng kadagiti basura ta datayo met laeng nga umili iti maidayaw ken mabenepisiaran iti pannakaitandudo iti epektibo a sanitasion ti aglawlaw.

Contact Information

TELEPHONE:

072-607-3088
Municipality of Sudipen Poblacion, Sudipen, La Union, 2520 Philippines

Emergency Hotlines

Mayors Office:607-3088
MDRRMO:

607-0531
0939-968-8330
0948-776-8670

PNP:

0998-598-5173
0999-570-0863

BFP:

603-0451
0918-491-9715

MHO:

607-2351
0915-394-2818

MSWDO:

607-4487
0921-765-5523

Stay Connected

Copyright © 2019. Municipality of Sudipen, Province of La Union. All rights reserved.
Official Website of Municipality of Sudipen