Skip to main content

Pamahalaang Kabalikat sa Pagtupad ng Pantay na Edukasyon, Trabaho at Kabuhayan, tugon sa Pagpapalakas ng Taong May Kapansanan

Naangay ti selebrasion ti maika-44th National Disability Prevention & Rehabilitation Week babaen iti Tema: “Pamahalaang Kabalikat sa Pagtupad ng Pantay na Edukasyon, Trabaho at Kabuhayan, tugon sa Pagpapalakas ng Taong May Kapansanan” babaen ti Municipal Social Welfare Development Office (MSWDO) nga ibagian ni Ma’am Elma Mostoles ken ti opisina ti Person With Disability itay agsapa. Ditoy a nakipagpartisipar dagiti kakailian nga addaan ti ag-agalen wenno pagkapuyan iti fisikal wenno mental nga abilidad. Timmabuno ti nasao a programa ti naayat nga ina iti ilitayo Hon. Wendy Joy D. Buquing kenni VM Melvin G. Macusi.
Segun ti inatayo, “Maysa iti salun-at ken pagimbagan dagiti kakailian a PWDs ti ik-ikkanmi iti importansia agsipud ta kayatmi nga iparikna iti ayat ken panangisakit kenkuada ken tapno maliklikan iti panakarikna da ti diskriminasion.”-
Paset ti selebrasyon ket ti panangiparangda kadagiti naar-aramid a produkto kas iti Dishwashing Liquid, Baskets ken Kimchi. Daytoy ti pakakitaan nga uray addaan dagitoy ti rangkap ket addaan dagitoy ti talento nga agaramid kadagitoy a mabalinda a pagsapulan.

Official Website of Municipality of Sudipen