Pamahalaang Kabalikat sa Pagtupad ng Pantay na Edukasyon, Trabaho at Kabuhayan, tugon sa Pagpapalakas ng Taong May Kapansanan

Naangay ti selebrasion ti maika-44th National Disability Prevention & Rehabilitation Week babaen iti Tema: “Pamahalaang Kabalikat sa Pagtupad ng Pantay na Edukasyon, Trabaho at Kabuhayan, tugon sa Pagpapalakas ng Taong May Kapansanan” babaen ti Municipal Social Welfare Development Office (MSWDO) nga ibagian ni Ma’am Elma Mostoles ken ti opisina ti Person With Disability itay agsapa. Ditoy a nakipagpartisipar dagiti kakailian nga addaan ti ag-agalen wenno pagkapuyan iti fisikal wenno mental nga abilidad. Timmabuno ti nasao a programa ti naayat nga ina iti ilitayo Hon. Wendy Joy D. Buquing kenni VM Melvin G. Macusi.
Segun ti inatayo, “Maysa iti salun-at ken pagimbagan dagiti kakailian a PWDs ti ik-ikkanmi iti importansia agsipud ta kayatmi nga iparikna iti ayat ken panangisakit kenkuada ken tapno maliklikan iti panakarikna da ti diskriminasion.”-
Paset ti selebrasyon ket ti panangiparangda kadagiti naar-aramid a produkto kas iti Dishwashing Liquid, Baskets ken Kimchi. Daytoy ti pakakitaan nga uray addaan dagitoy ti rangkap ket addaan dagitoy ti talento nga agaramid kadagitoy a mabalinda a pagsapulan.

Contact Information

TELEPHONE:

072-607-3088
Municipality of Sudipen Poblacion, Sudipen, La Union, 2520 Philippines

Emergency Hotlines

Mayors Office:607-3088
MDRRMO:

607-0531
0939-968-8330
0948-776-8670

PNP:

0998-598-5173
0999-570-0863

BFP:

603-0451
0918-491-9715

MHO:

607-2351
0915-394-2818

MSWDO:

607-4487
0921-765-5523

Stay Connected

Copyright © 2019. Municipality of Sudipen, Province of La Union. All rights reserved.
Official Website of Municipality of Sudipen