Skip to main content

Pagpupulong Ng Mga Miyembro Ng Municipal Peace and Order Council at Municipal Anti-drug Abuse Council

Nagmiting dagiti kameng ti Municipal Peace And Order Council ken ti Municipal Anti-Drug Abuse Council itay bigat idiay Alexander Buquing Hall tapno marepaso dagiti addang nga inaramid ti local a gobierno ti Sudipen babaen ti balakad ti naayat nga ina iti ilitayo, Mayor Weng.
Nasao ni Mayor Weng nga agtultuloy ken suportarantayo a sangsangkamaysa dagiti programa a nairanta a mangtaginayon iti linak ken talna tapno ad-adda a mapapintas ti serbisio iti tumunggal maysa.
Official Website of Municipality of Sudipen