Skip to main content

National Children’s Month iti bulan ti Nobiembre 2022

Inrubuat ti intero nga umili ti Sudipen ti pannakaselebrar ti National Children’s Month iti bulan ti Nobiembre 2022 nga addaan iti tema “Kalusugan, Kaisipan, at Kapakanan ng Bawat Bata Ating Tutukan!” Indauloan daytoy ti naayat nga ina iti ili Mayor Weng a tinarawidwid ti opisina ti Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) babaen ken ni Mrs. Elma Mostoles ken Child Development Workers kadagiti barangays.
“Kanayontayo koma nga ipakita ken iparikna iti ayat ken pategtayo kadagiti ubbingtayo. Kasta met a nasken nga maipangruna ti kinatalged dagiti ubbing gapu ta maibilbilang dagitoy a vulnerable wenno sensitibo kadagiti sakit.”_-Mayor Weng
Official Website of Municipality of Sudipen