Skip to main content

Naaramid ti pannakaiwaras iti 1,312 reams ti bond paper kadagiti 16 a pagadalan iti ilitayo a kas tulong ti naayat nga ina ti ili, Hon. Wendy Joy D. Buquing, iti DEPED SUDIPEN


“Ti panagtitinnulong, panagsisinnuporta ket tulbek iti pannakagun-od kadagiti arapaap, ken panakaleppas kadagiti aramid aglalo ita a panawen ti pandemia.” – WDB

Official Website of Municipality of Sudipen