Skip to main content

Naangay ti taripnong ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council

Naangay ti taripnong ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council kas panagsagana kasaruno ti mapaspasaran a saan a napintas a sasaaden ti panawen iti lokalidad ken ti mapaspasungadan a Bagyong Obet. Kasta met a natalantan ti panakarisut dagiti pakakumikuman.
Idawat ni Mayor Weng iti panagridam ken panagtungpal kadagiti balakad/pakdaar mainaig kadagiti usto nga aramiden inton kanito iti kalamidad.

Official Website of Municipality of Sudipen