Skip to main content

Maikadua a Municipal Children’s Month iti Lokal a Gobierno ti Sudipen

Naisayangkat iti maikadua a Municipal Children’s Month iti lokal a Gobierno ti Sudipen nga imatmatunan ti naayat nga ina iti ili, Mayor Weng babaen iti opisina ti Municipal Social Welfare Development Office.
Nagleppas iti programa babaen ti panakaiyawat ti pammigbig kadagiti nagballigi iti pasalip nga ubbing iti story telling, oral reading interpretation, story writing, daniw, creative ethnic dance ken poem writing.
Congratulations ubbing!

Official Website of Municipality of Sudipen