Skip to main content

Ket ita nga aldaw, intay’ manen selebraran ti maika-116 nga anibersario ti ay-ayatentayo a Sudipen!

Sudipen, napintas ka!

Ket ita nga aldaw, intay’ manen selebraran ti maika-116 nga anibersario ti ay-ayatentayo a Sudipen!

Intay’ selebraran dagiti aramid, panagkakadua, panagiinnayat dagiti lumugar a nangpangayed pay iti ilitayo!

Saan a naannayas ti panaglabas ti tawen 2020, agingga ita… Gapu iti pandemia a mapadpadasantayo iti agdama, adu dagiti rigat, problema, ken awan ti kasiguraduanna nga intayo laklak-amen.

Ngem saan a dagitoy ti makatubeng iti intayo panagselebrar no di ket agbalinda nga inspirasion tapno itultuloytayo ti intay’ panagdidinnanggay.

Ta babaen iti panagtitinnulong, panagbibinnulig ti tumunggal maysa, babaen ti ayat ken grasia ti Apo a Namarsua, saantayo a paabak ket mapagballigiantayo daytoy a karit, Sudipenians!

Sudipen saan a madidigra,

Iti umili nga agkaykaysa!

Official Website of Municipality of Sudipen