Kas paset iti selebrasion ti Kawayan Festival 2023, naangay iti maysa a Mass Wedding Ceremony ti naSudi nga ilitayo a Sudipen.

Kas paset iti selebrasion ti Kawayan Festival 2023, naangay iti maysa a Mass Wedding Ceremony ti naSudi nga ilitayo a Sudipen.
Inrugi ni Ms. Glorina Duaen iti maysa a nasam-it ken napintas a kanta bayat iti panagmartsa dagiti opisiales a nagbalin met laengen a ninong ken ninang ken dagiti 15 nga agparis a nagkasar a sinaksian dagiti bibisitas, ninong ken ninang ken dagiti dimmar-ay iti nasao a programa.
Inbingay ni Rev. Nieves Sixto iti nasantoan a surat sakbay a nairugi iti seremonia ti kallaysa. Inbinsabinsa met ni SBM Noly C. Cong-o iti kaipapanan ti cake, arak ken kalapati.
Kadagiti amin a nagkallaysa, agyamanak iti partisipasionyo ket sapay koma ta mangbangonkayo iti naresponsable a pamilia nga addaan buteng ti Apo a Namarusa ket agbalin a natibker a pundasion para iti naSudi nga ilitayo a Sudipen.

Contact Information

TELEPHONE:

072-607-3088
Municipality of Sudipen Poblacion, Sudipen, La Union, 2520 Philippines

Emergency Hotlines

Mayors Office:607-3088
MDRRMO:

607-0531
0939-968-8330
0948-776-8670

PNP:

0998-598-5173
0999-570-0863

BFP:

603-0451
0918-491-9715

MHO:

607-2351
0915-394-2818

MSWDO:

607-4487
0921-765-5523

Stay Connected

Copyright © 2019. Municipality of Sudipen, Province of La Union. All rights reserved.
Official Website of Municipality of Sudipen