Skip to main content

Iti panagleppas iti maika-172nd Foundation Anniversary iti probinsiatayo a La Union

Iti panagleppas iti maika-172nd Foundation Anniversary iti probinsiatayo a La Union, naangay iti Grand Finals iti AGASEM Talent Showdown idiay Baluarte Luna, La Union a no sadinno a nagsasalisal dagiti Top 10 Finalist manipud iti nadumaduma nga ili iti probinsiatayo. Nagun-od iti ilitayo a Sudipen iti 3rd Place iti nasao a pasalip babaen iti panangirepresentar ni Miss Glorina Duaen a naggapo iti Barangay Duplas.
Iti lokal a gobierno iti Sudipen nga idadauluan iti naayat nga ina iti ili Hon. Wendy Joy D. Buquing agyamankami kadagiti panangipakita iti ayat ken suportatayo. Sapaykoma ta agbalin a modelo ni Miss Duaen kadagiti agtutubo tapno takwatenda dagiti nagpaiduma a talentoda. Manamnama nga ad-adon to pay iti maiyalat a pammadayaw iti ilitayo.
Official Website of Municipality of Sudipen