Iti panagleppas iti maika-172nd Foundation Anniversary iti probinsiatayo a La Union

Iti panagleppas iti maika-172nd Foundation Anniversary iti probinsiatayo a La Union, naangay iti Grand Finals iti AGASEM Talent Showdown idiay Baluarte Luna, La Union a no sadinno a nagsasalisal dagiti Top 10 Finalist manipud iti nadumaduma nga ili iti probinsiatayo. Nagun-od iti ilitayo a Sudipen iti 3rd Place iti nasao a pasalip babaen iti panangirepresentar ni Miss Glorina Duaen a naggapo iti Barangay Duplas.
Iti lokal a gobierno iti Sudipen nga idadauluan iti naayat nga ina iti ili Hon. Wendy Joy D. Buquing agyamankami kadagiti panangipakita iti ayat ken suportatayo. Sapaykoma ta agbalin a modelo ni Miss Duaen kadagiti agtutubo tapno takwatenda dagiti nagpaiduma a talentoda. Manamnama nga ad-adon to pay iti maiyalat a pammadayaw iti ilitayo.

Contact Information

TELEPHONE:

072-607-3088
Municipality of Sudipen Poblacion, Sudipen, La Union, 2520 Philippines

Emergency Hotlines

Mayors Office:607-3088
MDRRMO:

607-0531
0939-968-8330
0948-776-8670

PNP:

0998-598-5173
0999-570-0863

BFP:

603-0451
0918-491-9715

MHO:

607-2351
0915-394-2818

MSWDO:

607-4487
0921-765-5523

Stay Connected

Copyright © 2019. Municipality of Sudipen, Province of La Union. All rights reserved.
Official Website of Municipality of Sudipen