Skip to main content

Inawat dagiti 31 a benepisiario ti Iskolar ng Bayan


Inawat dagiti 31 a benepisiario ti Iskolar ng Bayan manipud kadagiti nadumaduma a barangay iti ilitayo a Sudipen ti alawansda para iti umuna a semestre iti daytoy a tawen. Indauloan ti naayat ken naparabor nga ina iti ili Hon. Wendy Joy D. Buquing ti panangiyawat dagiti alawansda.
Inpeksa met dagiti iskolar ti ragsakda agsipud ta adda usarenda iti panagadalda. “Ti edukasion ti mangtulong kadakayo tapno pumintas ti panagbiagyo, gapuna a daytoy ti maysa kadagiti ik-ikkak ti importansia manipud iti pondo a naitalek kaniak. Sapay koma ta igaedyo iti panageskuelayo tapno maragpatyo dagiti arapaapyo”-WDB

Official Website of Municipality of Sudipen