Skip to main content

Gender and Development Seminar-Workshop and Capability Building

Naragsak ken naballigi a nagleppas ti GAD-Seminar-Workshop and Capability Building dagiti opisiales ken empleado ti LGU Sudipen idiay Teachers Camp, Baguio City, Nobiembre 19-20, 2023.
Ti kadakkelan a gameng ti maysa a organisasion ket dagiti tattaona. Ngarod, sapaykoma ta daytoy nga aktibidad ket tumibtibker pay ti pannakilangen-langen tayo ti tumunggal maysa, agtrabahotayo a napinget ken agtitinnulong tayo para iti pagsayaatan ti kagimongan ken ti NASUDI nga ilitayo.
#LGUSudipen
#ResilientSUDIPEN

Official Website of Municipality of Sudipen