Skip to main content

Courtesy Call | Bagong Hinirang Na Hepe Ng Sudipen Municipal Police Station Na Si PMAJ Ricardo C. Serrano Jr.

Naaramid ti panag-Courtesy Call ti kabarbaro a Hepe ti Sudipen Municipal Police Station nga isu ni PMAJ RICARDO C. SERRANO JR. Balon daytoy iti napintas a gandatna para iti panangpatalinaed ti urnos ken talna ditoy ilitayo.
Naragsak nga isasangbay ditoy NASUDI nga ilimi Sir!
 
Official Website of Municipality of Sudipen