Skip to main content

Christmas Program cum Team Building

Naiyusuat a naballigi ti General Assembly Meeting dagiti empleyado ti munisipio nga indauluan ti naayat nga ina ti ili Mayor Weng. Naipangruna a natratar ti Christmas Program cum Team Building, ti umiporme iti 2023 ken dadduma pay a pakakumikuman dagiti empleyado. Naikkan met ti gundaway ti tunggal maysa a mangiruar dagiti an-anek-eken ti kaunganda.
Daytoy ket naaramid tapno iti kasta mapasayaat pay ti trabaho ken langenlangen iti tunggal maysa para iti naannayas, nasayaat ken addaan puso a panagsirbi.

Official Website of Municipality of Sudipen