Christmas Program cum Team Building

Naiyusuat a naballigi ti General Assembly Meeting dagiti empleyado ti munisipio nga indauluan ti naayat nga ina ti ili Mayor Weng. Naipangruna a natratar ti Christmas Program cum Team Building, ti umiporme iti 2023 ken dadduma pay a pakakumikuman dagiti empleyado. Naikkan met ti gundaway ti tunggal maysa a mangiruar dagiti an-anek-eken ti kaunganda.
Daytoy ket naaramid tapno iti kasta mapasayaat pay ti trabaho ken langenlangen iti tunggal maysa para iti naannayas, nasayaat ken addaan puso a panagsirbi.

Contact Information

TELEPHONE:

072-607-3088
Municipality of Sudipen Poblacion, Sudipen, La Union, 2520 Philippines

Emergency Hotlines

Mayors Office:607-3088
MDRRMO:

607-0531
0939-968-8330
0948-776-8670

PNP:

0998-598-5173
0999-570-0863

BFP:

603-0451
0918-491-9715

MHO:

607-2351
0915-394-2818

MSWDO:

607-4487
0921-765-5523

Stay Connected

Copyright © 2019. Municipality of Sudipen, Province of La Union. All rights reserved.
Official Website of Municipality of Sudipen