Skip to main content

Budget Hearing para ti tawen 2024

Balligi a nalpas iti naaramid a Budget Hearing para ti tawen 2024 idiay City Light, Baguio City. Indauluan daytoy ti naayat nga ina ti ili Mayor Weng a binayabayan ni VM Melvin Macusi ken dagiti SB Members. Ditoy a naibatad dagiti pundo iti tunggal departamento ti LGU para iti nadumaduma a programa para iti pagsayaatan dagiti kakailian ken iti pagdur-asan ti ili. Nasayaat met a naplano dagiti aktibidades iti umadanin a 118 Foundation Day ti naSudi nga ilitayo.

Official Website of Municipality of Sudipen