Skip to main content

Brigada Eskwela ‘23 ti San Francisco Elementary School

Tatta nga aldaw, Agosto 23, 2023, nakitinnulong ti lokal a gobierno ti Sudipen ken Philippine Army Reservist Alpha Coy 103rd Command iti 2023 Brigada Eskwela ti San Francisco Elementary School nga adaan tema:“Bayanihan para sa Matatag na Paaralan. Tara na, magbrigada na tayo!”
Daytoy ket mangipasimudaag iti panagkaykaysa para iti napintas ken nadalus a pagadalan para kadagiti annaktayo tapno iti kasta agbalin a produktibo ken natalged dagiti annaktayo iti daytoy a pagadalan.
TARA NA, MAGBRIGADA NA TAYO!
#BrigadaEskwela2023 #Brigada2023

Official Website of Municipality of Sudipen