Skip to main content

Brigada Eskwela ‘23 ti Porporiket Elementary School

Nakipagpaset ti LGU Sudipen iti 2023 Brigada Eskwela ti Porporiket Elementary School. Iti tema tatta a tawen: “Bayanihan para sa Matatag na Paaralan. Tara na, magbrigada na tayo!” a mangipasimudaag iti panagkaykaysa iti panangaramid iti pagadalan nga agbalin a produktibo ken nadalus para iti pagsayaatan dagiti estudiante.
TARA NA, MAGBRIGADA NA TAYO!
#BrigadaEskwela2023 #Brigada2023

Official Website of Municipality of Sudipen