Skip to main content

Adda Ragsak iti Panagiburay, Panagited, Panagtulong!


Maysa manen a kailiantayo ti nasagutan iti pagtaengan manipud iti ing-ingutentayo nga ina ti ili. Ni Tatang Alejandro Rosada iti Brgy. Namaltugan ti maikadua a naikkan iti pagtaengan babaen iti proyekto a “SAGUT A PAGTAENGAN.” Daytoy a gannuat ket nainaw ken narugian idi napan a tawen a personal a pinondoan ni Hon. Wendy Joy D. Buquing, ken babaen met laeng iti koordinasion dagiti opisial ti barangay.
#SaguTaPAGTAENGANniMayorWENG

Official Website of Municipality of Sudipen