Adda Ragsak iti Panagiburay, Panagited, Panagtulong!


Maysa manen a kailiantayo ti nasagutan iti pagtaengan manipud iti ing-ingutentayo nga ina ti ili. Ni Tatang Alejandro Rosada iti Brgy. Namaltugan ti maikadua a naikkan iti pagtaengan babaen iti proyekto a “SAGUT A PAGTAENGAN.” Daytoy a gannuat ket nainaw ken narugian idi napan a tawen a personal a pinondoan ni Hon. Wendy Joy D. Buquing, ken babaen met laeng iti koordinasion dagiti opisial ti barangay.
#SaguTaPAGTAENGANniMayorWENG

Contact Information

TELEPHONE:

072-607-3088
Municipality of Sudipen Poblacion, Sudipen, La Union, 2520 Philippines

Emergency Hotlines

Mayors Office:607-3088
MDRRMO:

607-0531
0939-968-8330
0948-776-8670

PNP:

0998-598-5173
0999-570-0863

BFP:

603-0451
0918-491-9715

MHO:

607-2351
0915-394-2818

MSWDO:

607-4487
0921-765-5523

Stay Connected

Copyright © 2019. Municipality of Sudipen, Province of La Union. All rights reserved.
Official Website of Municipality of Sudipen