Skip to main content

Umuulan Pa Rin Ng Malakas Mga Kabayan Maging Mapagmatyag at Manatili Sa Loob Ng Bahay

Napigsa latta ti tudo kakailian idawat ko ti panagridam kasta met ti panagtalinaed iti uneg ti pagtaengan tayo.Agyamanak!
#EgayPH
#keepsafe
Official Website of Municipality of Sudipen