Skip to main content

25th PCR Month Celebration

Ket maminsan pay,

Napaneknekan manen ti kinasudi ti ing-ingutentayo a Sudipen!

Congratulations, Hon. Wendy Joy D. Buquing, one of the NAPOLCOM RO1 AWARDEES during the 25th PCR Month Celebration with the theme “Pinaigting na Ugnayan ng Mamamayan at Pulisya Laban sa COVID-19 Pandemya.”

“Iti agdama, ti kasapulan ti pagiliantayo ket panagkaykaysa, panagtitinnulong, ken panagsirbi nga addaan puso.” – Hon. Wendy Joy D. Buquing, Municipal Mayor

Official Website of Municipality of Sudipen