Skip to main content

2019 Seal of Good Local Governance for Barangay (SGLGB) Pilot Testing

Pinadayawan ti Department of Interior and Local Government (DILG) Region I iti Barangay Ipet, Sudipen, La Union iti 2019 Seal of Good Local Governance for Barangay (SGLGB) Pilot Testing nga indauloan ni MLGOO Moises Sibayan. Maysa daytoy a pammadayaw para iti agtultuloy a panangitandudo ken panangpasayaat iti napintas a panangimanehar iti nasao nga barangay ken nasayaat a panangituray.

Daytoy a pammadayaw ket naragsak nga inawat iti nagaget ken aktibo ni Kapitan Clarence Makil kadwana dagiti opisyales ti Barangay.

Official Website of Municipality of Sudipen